Kecskédi Horgász Egyesület Horgászrendje 2023. Július 1-től

Kecskédi Öreg-tó, víztérkód: 11-029-1-5

A tó halállományának védelme és őrzése, a vízi és parti környezet megóvása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük a horgásztársakat, illetve egyéb célból a vizünkre látogatókat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a tó és környéke védelme, tisztasága érdekében.

Amennyiben szabálytalanságot, vagy környezeti problémát észlel, úgy bejelentését megteheti a következő telefonszámon: 06203410677

A kecskédi Öreg-tavon való horgászat során minden horgásztárs köteles betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, ill. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályait. A szabályok ismeretének hiánya a felelősség és az esetleges jogkövetkezmények alól nem mentesít.

Az egyesület vezetősége a fenti jogszabályokon túl, az alábbiakban részletezett helyi szabályokat állapítja meg:

I. A vízparti tartózkodás, sportcélú használat rendje

1. A parti sávban bódékat, stégeket építeni tilos.

2. A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, tehát foglalt hely nincs. A Fő utca felőli parton kialakított stég bárki által használható, azonban mozgáskorlátozott horgásztárs kérésére a nem fogyatékkal élő horgász köteles azt átadni.

3. A horgászhelyek kialakítását az egyesület vezetősége, a horgászok egyeztetésével végzi.

4. A horgász köteles tisztán, rendben hátrahagyni a horgászhelyét, illetve a keletkező szemetét magával vinni, vagy a kihelyezett gyűjtőkukákba elhelyezni.

5. A víz szennyezésének megakadályozása közérdek, tehát minden horgász kötelessége.

6. A tó környezetéhez tartozó partszakaszon óvni és védeni kell az állatvilágot, növényzetet és a telepített faállományt.

7. A környezet tisztaságának megőrzése érdekében a horgászegyesület különböző helyeken illemhelyeket tart fenn, és kötelezővé teszi a használatukat.

8. A tó és környékének rendben tartása és rendszeres takarítása a horgászegyesületi tagok éves társadalmi munkaóra keretének terhére történik.

9. A társadalmi munkaórakeret mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági horgászok esetében évi 20 óra. A tókörnyéki takarításban a gyermekhorgászok is részt vehetnek. A meghirdetett társadalmi munka ideje alatt horgászni tilos.

10. Aki a jelzett óraszámot teljesíteni nem tudja, a munkamegváltási díjat köteles fizetni az egyesület számlájára 1000,- Ft/óra összegben.

11. Gépkocsival, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad parkolni, azon túl közlekedni tilos. Kivétel engedéllyel rendelkezők.

12. Vízben, vagy vízparton járművek mosása szigorúan tilos.

13. A horgászegyesület a parti sávban sétálóutat, szalonnasütőt, ill. pihenőhelyeket, biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére.

14. A tavi völgyzárógáttól számított 30 méteres területet az egyesület vízisportok számára jelöli ki, így ezen a vízszakaszon nyílik lehetőség legfeljebb két személyes evezős vízijármű használatára, télen korcsolyázásra, stb. A sportcélú használat kizárólag világos napszakban, megfelelő látási viszonyok mellett, és csak az egyén saját felelősségére történhet.

15. A sportcélú használók, illetve a pihenőhelyeket igénybe vevők kötelesek óvni a környezetet, betartani a tűzvédelmi előírásokat, ill. tartózkodni a horgászok szükségtelen zavarásától (ebben a körben az egyesület megbízottjainak utasításait megtartani), továbbá a horgásztársak kötelesek lehetővé tenni a tó körüli sétány használatát. A tó környékén kutyát sétáltatni kizárólag pórázon, szájkosárral szabad.

16. A vízijárműveket, sporteszközöket a sporttevékenység befejeztét követően el kell szállítani.

II. A horgászatra vonatkozó szabályok

1. A felnőtt horgász kettő, az ifjúsági horgász egy horgászkészséggel (készségenként legfeljebb 2 db horoggal - kivéve a gyárilag szerelt műcsalikat) horgászhat. A gyermekhorgász egy úszós horgászkészséggel (amin l db horog lehet), továbbá a 14 éven aluli gyermekhorgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat.

2. A horgászkészségeket legfeljebb 50 m távolságra szabad bedobni a szemben horgászó társak védelme érdekében.

3. Csalihalfogóháló használata tilos. Horgászbot-tartónak faágat használni tilos.

4. Csónakból horgászni tilos. A horgászati vízterületen az egyesület csónakjait magáncélból használni tilos.

5. A tavi völgyzárógátról horgászni tilos. A gáttól számított 30 méteres szakasz a vízisportok célját szolgálja (I/14. pont), így a horgászok kötelesek a sportcélú használat zavarásától tartózkodni. A tófarokban a táblákkal határolt területet kizárólag az egyesület tagsága veheti igénybe, ott napijeggyel horgászni tilos.

6. A műtárgyaktól számított 5 méteren belül tilos a horgászat.

7. A horgászat 0-24 óráig engedélyezett, azonban sötétedés után a horgászhelyet távolról is jól látható módon kell megvilágítani.

8. A felkínált csalit csak dobással szabad a kívánt helyre bejuttatni. A horgászat csak partról megengedett. Tilos a vízben állva horgászni. Etetőanyag bejuttatása a partról, horgászbottal való dobás vagy etetőcsúzli útján történhet (etetőhajó használata tilos). Etetőanyagként kizárólag megfelelő minőségű - penészmentes és természetes úton lebomló - etetőanyag használható.

9. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. és 9. mellékletében foglaltak irányadóak a fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, ill. kifogható alsó mérethatára vonatkozásában, azonban a vezetőség az alábbi fajok vonatkozásában az alábbi eltérő szabályokat állapítja meg: Ponty: 34 cm a tilalmi időszak esetleges feloldását a vezetőség évente közzéteszi Csuka: 50 cm 02. 01. - 04. 30. Fogassüllő: 40 cm 02. 01. - 04. 30. Balin: 40 cm 02. 01. - 04. 30. Amur: 50 cm 2022 06 22. bevezetesre került a süllő felső méret határa 65 cm lett


10. Az 5 kg feletti pontyot, ill. mérettől függetlenül az aranykárászt és a compót kifogás után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a tóba. Mérleg használata kötelező, ellenőrzés esetén az ellenőr mérlege mérvadó. Tilalmi idő alatt az adott halfajra horgászni tilos. Invazív idegenhonos halfajokat (különös tekintettel a törpeharcsára) visszaengedni tilos.

11. Mennyiségi korlátozások:
11/1. Darabszám-korlátozással védett halfaj (beleértve az amurt is) éves korlátozása: a. felnőtt I. kategória és jogi személy: 35 db b. felnőtt II. kategória: 25 db c. ifjúsági kategória: 12 db
11/2. A napi, ill. heti mennyiségi korlátozás: d. felnőtt horgász esetében 3 db darabszám-korlátozással védett halfaj, 5 kg egyéb hal e. ifjúsági horgász esetében 2 db darabszám-korlátozással védett halfaj, 5 kg egyéb hal f. gyermekhorgász esetében 5 kg egyéb hal

12. A halat eladni és cserélni tilos.

13. A megtartott halat a horgászat befejezéséig szákban, pontyzsákban, vagy szájbilincsen kell élve tartani, a kifogás idejét a fogási napló megfelelő sorába, továbbá a hal méretét (cm-ben) a fogási napló első "kód" rubrikájába kell beírni.

14. Lékhorgászat: Lékhorgászatot felnőtt horgász - ifjúsági horgász pedig csak felnőtt horgász jelenlétében - folytathat. Gyermekhorgász lékhorgászata tilos. A horgászatra használt lék 20 cm-nél nagyobb nem lehet, amelyet távozáskor jól láthatóan meg kell jelölni. Lékhorgászat legalább 10 cm vastag, egybefüggő jégfelületen, saját felelősségre folytatható. A lékhorgászat csak világos napszakban megengedett, tehát sötétedéskor azt be kell fejezni, ezt követően a jégen tartózkodni tilos. 3 I

III. Napijegyes horgászat eltérő szabályai

1. A napijegyek éves kiadható mennyiségét és árát a vezetőség határozza meg.

2. A napijegyek ára 2020-ban: a. felnőtt szövetségi tag: 5000,- Ft - felnőtt nem szövetségi tag: 6500,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1 db, egyéb hal 3 kg b. ifjúsági szövetségi tag: 3500,- Ft - ifjúsági nem szövetségi tag: 5000,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1 db, egyéb hal 3 kg c. gyermekhorgász: 200,- Ft elvihető halmennyiség: egyéb hal 3 kg d. külföldi állampolgár 8000,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1db, egyéb hal 3 kg

3. Napijeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajok közül kizárólag ponty vihető el (legfeljebb 5 kg-os súlyhatárig). Napijegyet a haltelepítést követő két héten belül tilos kiadni.

4. Napijeggyel 06:00 és 21:00 között lehet horgászni.

5. Jelen eltérő rendelkezések mellett a napijeggyel horgászók kötelesek betartani a helyi horgászrend többi pontját egyaránt.

IV. Záró rendelkezések

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a bevezető részben felsorolt, horgászatra vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen horgászrend rendelkezéseit. Amennyiben a fentiek megsértése bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, úgy minden esetben rendőrségi feljelentésre kerül sor. A horgászrend megszegése esetén a vezetőség a szabályszegő horgászt a területi jegy váltásától eltilthatja, vagy egyesületi tag esetében az alapszabályban foglalt fegyelmi eljárást kezdeményezheti.

Hatályos: 2020. július 1. napjától 

Kecskédi Horgász Egyesület Horgászrendje 2023. Július 1-től

Kecskédi Öreg-tó, víztérkód: 11-029-1-5

A tó halállományának védelme és őrzése, a vízi és parti környezet megóvása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük a horgásztársakat, illetve egyéb célból a vizünkre látogatókat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a tó és környéke védelme, tisztasága érdekében.

Amennyiben szabálytalanságot, vagy környezeti problémát észlel, úgy bejelentését megteheti a következő telefonszámon: 06203410677

A kecskédi Öreg-tavon való horgászat során minden horgásztárs köteles betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, ill. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályait. A szabályok ismeretének hiánya a felelősség és az esetleges jogkövetkezmények alól nem mentesít.

Az egyesület vezetősége a fenti jogszabályokon túl, az alábbiakban részletezett helyi szabályokat állapítja meg:

I. A vízparti tartózkodás, sportcélú használat rendje

1. A parti sávban bódékat, stégeket építeni tilos.

2. A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, tehát foglalt hely nincs. A Fő utca felőli parton kialakított stég bárki által használható, azonban mozgáskorlátozott horgásztárs kérésére a nem fogyatékkal élő horgász köteles azt átadni.

3. A horgászhelyek kialakítását az egyesület vezetősége, a horgászok egyeztetésével végzi.

4. A horgász köteles tisztán, rendben hátrahagyni a horgászhelyét, illetve a keletkező szemetét magával vinni, vagy a kihelyezett gyűjtőkukákba elhelyezni.

5. A víz szennyezésének megakadályozása közérdek, tehát minden horgász kötelessége.

6. A tó környezetéhez tartozó partszakaszon óvni és védeni kell az állatvilágot, növényzetet és a telepített faállományt.

7. A környezet tisztaságának megőrzése érdekében a horgászegyesület különböző helyeken illemhelyeket tart fenn, és kötelezővé teszi a használatukat.

8. A tó és környékének rendben tartása és rendszeres takarítása a horgászegyesületi tagok éves társadalmi munkaóra keretének terhére történik.

9. A társadalmi munkaórakeret mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági horgászok esetében évi 20 óra. A tókörnyéki takarításban a gyermekhorgászok is részt vehetnek. A meghirdetett társadalmi munka ideje alatt horgászni tilos.

10. Aki a jelzett óraszámot teljesíteni nem tudja, a munkamegváltási díjat köteles fizetni az egyesület számlájára 1000,- Ft/óra összegben.

11. Gépkocsival, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad parkolni, azon túl közlekedni tilos. Kivétel engedéllyel rendelkezők.

12. Vízben, vagy vízparton járművek mosása szigorúan tilos.

13. A horgászegyesület a parti sávban sétálóutat, szalonnasütőt, ill. pihenőhelyeket, biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére.

14. A tavi völgyzárógáttól számított 30 méteres területet az egyesület vízisportok számára jelöli ki, így ezen a vízszakaszon nyílik lehetőség legfeljebb két személyes evezős vízijármű használatára, télen korcsolyázásra, stb. A sportcélú használat kizárólag világos napszakban, megfelelő látási viszonyok mellett, és csak az egyén saját felelősségére történhet.

15. A sportcélú használók, illetve a pihenőhelyeket igénybe vevők kötelesek óvni a környezetet, betartani a tűzvédelmi előírásokat, ill. tartózkodni a horgászok szükségtelen zavarásától (ebben a körben az egyesület megbízottjainak utasításait megtartani), továbbá a horgásztársak kötelesek lehetővé tenni a tó körüli sétány használatát. A tó környékén kutyát sétáltatni kizárólag pórázon, szájkosárral szabad.

16. A vízijárműveket, sporteszközöket a sporttevékenység befejeztét követően el kell szállítani.

II. A horgászatra vonatkozó szabályok

1. A felnőtt horgász kettő, az ifjúsági horgász egy horgászkészséggel (készségenként legfeljebb 2 db horoggal - kivéve a gyárilag szerelt műcsalikat) horgászhat. A gyermekhorgász egy úszós horgászkészséggel (amin l db horog lehet), továbbá a 14 éven aluli gyermekhorgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat.

2. A horgászkészségeket legfeljebb 50 m távolságra szabad bedobni a szemben horgászó társak védelme érdekében.

3. Csalihalfogóháló használata tilos. Horgászbot-tartónak faágat használni tilos.

4. Csónakból horgászni tilos. A horgászati vízterületen az egyesület csónakjait magáncélból használni tilos.

5. A tavi völgyzárógátról horgászni tilos. A gáttól számított 30 méteres szakasz a vízisportok célját szolgálja (I/14. pont), így a horgászok kötelesek a sportcélú használat zavarásától tartózkodni. A tófarokban a táblákkal határolt területet kizárólag az egyesület tagsága veheti igénybe, ott napijeggyel horgászni tilos.

6. A műtárgyaktól számított 5 méteren belül tilos a horgászat.

7. A horgászat 0-24 óráig engedélyezett, azonban sötétedés után a horgászhelyet távolról is jól látható módon kell megvilágítani.

8. A felkínált csalit csak dobással szabad a kívánt helyre bejuttatni. A horgászat csak partról megengedett. Tilos a vízben állva horgászni. Etetőanyag bejuttatása a partról, horgászbottal való dobás vagy etetőcsúzli útján történhet (etetőhajó használata tilos). Etetőanyagként kizárólag megfelelő minőségű - penészmentes és természetes úton lebomló - etetőanyag használható.

9. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. és 9. mellékletében foglaltak irányadóak a fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, ill. kifogható alsó mérethatára vonatkozásában, azonban a vezetőség az alábbi fajok vonatkozásában az alábbi eltérő szabályokat állapítja meg: Ponty: 34 cm a tilalmi időszak esetleges feloldását a vezetőség évente közzéteszi Csuka: 50 cm 02. 01. - 04. 30. Fogassüllő: 40 cm 02. 01. - 04. 30. Balin: 40 cm 02. 01. - 04. 30. Amur: 50 cm 2022 06 22. bevezetesre került a süllő felső méret határa 65 cm lett


10. Az 5 kg feletti pontyot, ill. mérettől függetlenül az aranykárászt és a compót kifogás után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a tóba. Mérleg használata kötelező, ellenőrzés esetén az ellenőr mérlege mérvadó. Tilalmi idő alatt az adott halfajra horgászni tilos. Invazív idegenhonos halfajokat (különös tekintettel a törpeharcsára) visszaengedni tilos.

11. Mennyiségi korlátozások:
11/1. Darabszám-korlátozással védett halfaj (beleértve az amurt is) éves korlátozása: a. felnőtt I. kategória és jogi személy: 35 db b. felnőtt II. kategória: 25 db c. ifjúsági kategória: 12 db
11/2. A napi, ill. heti mennyiségi korlátozás: d. felnőtt horgász esetében 3 db darabszám-korlátozással védett halfaj, 5 kg egyéb hal e. ifjúsági horgász esetében 2 db darabszám-korlátozással védett halfaj, 5 kg egyéb hal f. gyermekhorgász esetében 5 kg egyéb hal

12. A halat eladni és cserélni tilos.

13. A megtartott halat a horgászat befejezéséig szákban, pontyzsákban, vagy szájbilincsen kell élve tartani, a kifogás idejét a fogási napló megfelelő sorába, továbbá a hal méretét (cm-ben) a fogási napló első "kód" rubrikájába kell beírni.

14. Lékhorgászat: Lékhorgászatot felnőtt horgász - ifjúsági horgász pedig csak felnőtt horgász jelenlétében - folytathat. Gyermekhorgász lékhorgászata tilos. A horgászatra használt lék 20 cm-nél nagyobb nem lehet, amelyet távozáskor jól láthatóan meg kell jelölni. Lékhorgászat legalább 10 cm vastag, egybefüggő jégfelületen, saját felelősségre folytatható. A lékhorgászat csak világos napszakban megengedett, tehát sötétedéskor azt be kell fejezni, ezt követően a jégen tartózkodni tilos. 3 I

III. Napijegyes horgászat eltérő szabályai

1. A napijegyek éves kiadható mennyiségét és árát a vezetőség határozza meg.

2. A napijegyek ára 2020-ban: a. felnőtt szövetségi tag: 5000,- Ft - felnőtt nem szövetségi tag: 6500,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1 db, egyéb hal 3 kg b. ifjúsági szövetségi tag: 3500,- Ft - ifjúsági nem szövetségi tag: 5000,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1 db, egyéb hal 3 kg c. gyermekhorgász: 200,- Ft elvihető halmennyiség: egyéb hal 3 kg d. külföldi állampolgár 8000,- Ft elvihető halmennyiség: ponty 1db, egyéb hal 3 kg

3. Napijeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajok közül kizárólag ponty vihető el (legfeljebb 5 kg-os súlyhatárig). Napijegyet a haltelepítést követő két héten belül tilos kiadni.

4. Napijeggyel 06:00 és 21:00 között lehet horgászni.

5. Jelen eltérő rendelkezések mellett a napijeggyel horgászók kötelesek betartani a helyi horgászrend többi pontját egyaránt.

IV. Záró rendelkezések

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a bevezető részben felsorolt, horgászatra vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen horgászrend rendelkezéseit. Amennyiben a fentiek megsértése bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, úgy minden esetben rendőrségi feljelentésre kerül sor. A horgászrend megszegése esetén a vezetőség a szabályszegő horgászt a területi jegy váltásától eltilthatja, vagy egyesületi tag esetében az alapszabályban foglalt fegyelmi eljárást kezdeményezheti.

Hatályos: 2020. július 1. napjától